Praktijk voor Kinderlogopedie en Stottertherapie

 Algemene voorwaarden

www.spraakmakendflakkee.nl is opgericht door Rianne Dommisse, logopediste en pre-verbaal therapeut en Sandra Smits, logopediste en stottertherapeute. SpraakMakend Flakkee is gevestigd te Middelharnis, en geregistreerd bij de kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 83118578.

Deze website is opgericht om uitleg te geven over onze maatschap SpraakMakend Flakkee, Praktijk voor Kinderlogopedie en Stottertherapie.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge- en schriftelijke overeenkomsten van of met de eigenaars van SpraakMakend Flakkee en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Vertrouwelijkheid

Informatie die ons via de e-mail wordt toebedeeld is vertrouwelijk en zal niet zonder toestemming worden gedeeld op de website. Tekeningen en foto’s die door ouders worden opgestuurd naar de website worden gezien als openbaar en wel toegevoegd op de website. Wel zal eerst nog toestemming worden gevraagd om ook de naam van de persoon in kwestie erbij te mogen vermelden.

Sandra Smits en Rianne Dommisse, eigenaars van SpraakMakend Flakkee zijn beëdigd logopedist en pre-verbaal therapeut of stottertherapeut en hebben daardoor een beroepsmatig geheimhoudingsplicht.

Aansprakelijkheid

SpraakMakend Flakkee is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten van SpraakMakend Flakkee.

Opschorting, ontbindingen en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

Wanneer cliënten overgaan tot het volgen van een logopedische behandeling bij SpraakMakend Flakkee, gaan ze een overeenkomst aan met daarbij rechten en plichten zoals genoemd in de behandelovereenkomst.

SpraakMakend Flakkee is bevoegd om de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

Tevens is SpraakMakend Flakkee bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakomen van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet meer door de eigenaars Rianne Dommisse en  Sandra Smits kunnen worden gevergd.

Toepasselijk recht en geschillen

Bij een klacht wordt de ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie/reden van klacht van schriftelijk dan wel per mail contact op te nemen met SpraakMakend Flakkee , zodat er een oplossing kan worden gevonden.

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen beroep doen op een rechter nadat zij met zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels mediation te beslechten.

Deze voorwaarden zijn geplaatst op 01-09-2021. Van toepassing is steeds de versie zoals die online staat bij het afsluiten van overeenkomst met SpraakMakend Flakkee en de op dat moment geldende rechtsbetrekking.